Afdrukken

Info

Enkele belangrijke gegevens over het koor Vocation

 

Dirigent Arjan Verhart  
Muzikale begeleiding Karin Heeling  
Boekingen Fenni Woering-Reuver

 06 21 32 67 29   

       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bestuur    
Voorzitter Annet Veuger-Post  
Secretariaat Janny Rigterink  
Penningmeester Tim Grondel  
Leden

Fenni Woering-Reuver

Steffie de Jonge

 

Kosten

Het koor Vocation brengt voor een optreden € 200,= in rekening. 
Dit bedrag is inclusief de reiskosten tot een afstand van 30 km enkele reis. Daarboven komen er reiskosten bij.

Er bestaat ook de mogelijkheid dat de toetsenist van het koor de volledige dienst op keyboard begeleidt. De kosten hiervoor zijn € 25,=.

 

Repetitie

Elke zondagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in "Ons Centrum", Brink 7, 7841 BE Sleen.

KvK nummer : 50309935

Rek. nr. NL24 RABO 0377 1525 01 t.n.v. Zanggroep Vocation Sleen

 

 

Privacyverklaring 

 

Zanggroep Vocation Sleen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.  In deze Privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

 

Zanggroep Vocation Sleen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

§  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

§  De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot uitsluitend die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

§  Ons beroepen op een wettelijke grondslag als wij uw persoonsgegevens verwerken;

§  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

§  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

§  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Zanggroep Vocation Sleen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

erwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Zanggroep Vocation Sleen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Administratieve doeleinden

-          Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De lidmaatschapsovereenkomst

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Zanggroep Vocation Sleen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Naam

-          Adres

-          Woonplaats

-          Telefoonnummer

-          E-mailadres

-          Geslacht

-          Stemsoort

 

Uw persoonsgegevens worden door Zanggroep Vocation Sleen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Zanggroep Vocation Sleen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Het fotograferen van individuele leden voor plaatsing op de koorwebsite, in programmaboekje en nieuwsbrief.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De schriftelijke toestemming van de betrokkene

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Zanggroep Vocation Sleen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Naam

-          Adres

-          Woonplaats

-          Telefoonnummer

-          E-mailadres

 

Uw persoonsgegevens worden door Zanggroep Vocation Sleen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de afgesproken periode op basis van de schriftelijk gegeven toestemming of tot intrekking van die toestemming.

 

 Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Zanggroep Vocation Sleen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Het fotograferen van (onderdelen van) het koor voor plaatsing op de koorwebsite, in het programmaboekje en nieuwsbrief dan wel voor andere publicitaire doelen die overeenstemmen met de doelstelling van de koorvereniging.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          De noodzaak voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang

Motivering: voor het koor als geheel is het van groot belang dat het door middel van recente foto’s een ‘gezicht’ heeft naar buiten, voor sponsors, donateurs, aanmelding nieuwe leden en publiek.

Het is praktisch vrijwel niet haalbaar om per koorgelegenheid van ieder individueel koorlid schriftelijke toestemming voor het maken van foto’s  te verkrijgen. Omdat het groepsfoto’s betreft, weegt het collectieve belang van het koor om regelmatig deze foto’s te kunnen maken en te gebruiken hierbij zwaarder dan het individuele privacybelang van een koorlid. Een individueel koorlid heeft altijd recht op het maken van bezwaar.

 

Uw persoonsgegevens worden door Zanggroep Vocation Sleen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende 3 jaar

 

 Verwerking van persoonsgegevens van donateurs, vrienden van Vocation en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van donateurs, vrienden van Vocation en/of geïnteresseerden worden door Zanggroep Vocation Sleen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Het informeren van de persoon d.m.v. gerichte contacten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-          Mondelinge toestemming van de donateur

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Zanggroep Vocation Sleen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-          Voornaam

-          Tussenvoegsel

-          Achternaam

-          E-mailadres

 

Uw persoonsgegevens worden door Zanggroep Vocation Sleen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-          Gedurende de periode dat men gezien wordt als een donateur, vriend van Vocation en/of geïnteresseerde.

strekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Zanggroep Vocation Sleen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

-          Alle personen die namens Zanggroep Vocation Sleen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-          Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-          Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-          Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-          Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die

wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

Get a better hosting deal with a hostgator coupon or play poker on party poker
Copyright 2011 Info.
Joomla Templates by Wordpress themes free